من یه لب تاب دارم که خییلی زود شارژش تموم میشه از چیه ؟؟

من یه لب تاب دارم که خییلی زود شارژش تموم میشه از چیه ؟؟