یه سیستم خوب تو ایران چند در میاد؟؟

یه سیستم خوب تو ایران چند در میاد؟؟
یه سیستم خوب تو ایران چند در میاد؟؟
5میلیون سیستم منه.
خودم درستش کردم