نميدونم با تلگرامه مشخص نيست بار چندمه ريپرت ميشيد؟

نميدونم با تلگرامه مشخص نيست
بار چندمه ريپرت ميشيد؟