از کجا برنامشو دان ونم

از کجا برنامشو دان ونم
از کجا برنامشو دان ونم
http://barato.ir/talk2-philippine-number/
http://barato.ir/talk2-philippine-number/
تو ایران جواب میده؟
تو ایران جواب میده؟
بله