سلام.امید جان VPN داخلی قطع شده ؟؟

سلام.امید جان VPN داخلی قطع شده ؟؟
سلام.امید جان VPN داخلی قطع شده ؟؟
داخلی؟
داخلی؟
آره رمز داشت ۵۰۰۰۱ و ۵۹۱۲۲