ببخشید من مودمم آنتن نداره به جز عوض کردنش راه دیگه ای دارم آیا?

ببخشید من مودمم آنتن نداره به جز عوض کردنش راه دیگه ای دارم آیا?