چون قبلا چندبار اعلام کرد من گزینه تایید روهم زدم ولی هیچی نشد.

چون قبلا چندبار اعلام کرد من گزینه تایید روهم زدم ولی هیچی نشد.