ممنون عزیزم قبلا هم از Es File باز میکردم میخواستم تا پیکچرام ذخیره شه

ممنون عزیزم
قبلا هم از Es File باز میکردم میخواستم تا پیکچرام ذخیره شه