اپل ایدی میخام خودم درس کنم باس چ کنم؟

اپل ایدی میخام خودم درس کنم باس چ کنم؟