اگه كسي مطلبي داره كه به دردم ميخوره ممنون ميشم برام بزاره منظورم درمورد هك مودم

اگه كسي مطلبي داره كه به دردم ميخوره ممنون ميشم برام بزاره منظورم درمورد هك مودم