یادم نیست پولیه یا رایگان

یادم نیست پولیه یا رایگان
یادم نیست پولیه یا رایگان
اوکی
ممنون 😊