یعنی بعد برداشت تحریما میشه باز کرد

یعنی بعد برداشت تحریما میشه باز کرد