من كه باشم نوت انتخاب ميكنم،.درضمن اس ٦ رم خور نيست

من كه باشم نوت انتخاب ميكنم،.درضمن اس ٦ رم خور نيست