مگر اینکه از نظر آکادمیک رزومه خوبی داشته باشه یا موارد خاص و جذابی توی رزومش باشه

مگر اینکه از نظر آکادمیک رزومه خوبی داشته باشه یا موارد خاص و جذابی توی رزومش باشه