بسیار عالی. برای رشته های مرتبط با پزشکی امتحان خاصی می گیرن؟ سطح زبان رو شنیدم بالاست معمولا.

بسیار عالی. برای رشته های مرتبط با پزشکی امتحان خاصی می گیرن؟ سطح زبان رو شنیدم بالاست معمولا.