در حد چند جمله هم ازم خواست انگلیسی صحبت کنم. کلا راحتتر از انتظار من بود.

در حد چند جمله هم ازم خواست انگلیسی صحبت کنم. کلا راحتتر از انتظار من بود.
در حد چند جمله هم ازم خواست انگلیسی صحبت کنم. کلا راحتتر از انتظار من بود.
برای من هم همینطور