بع غیر از مدارک معمول برای ویزای شینگن نیاز به یه مدرک تحصلی مورد تایید آلمان و حساب بانکی حداقل ۸۰۰۰ یورویی برای تامین مالی تو این ۶ ماه دارید

بع غیر از مدارک معمول برای ویزای شینگن نیاز به یه مدرک تحصلی مورد تایید آلمان و حساب بانکی حداقل ۸۰۰۰ یورویی برای تامین مالی تو این ۶ ماه دارید