اصولا به گزوههای مهندسی، پرشکی بهتر شغل میدهند تا علوم انسانی بخصوص مدیریت

اصولا به گزوههای مهندسی، پرشکی بهتر شغل میدهند تا علوم انسانی بخصوص مدیریت
اصولا به گزوههای مهندسی، پرشکی بهتر شغل میدهند تا علوم انسانی بخصوص مدیریت
اینجور موارد دانستن زبان آلمانی خیلی تاثیر داره.