آموزش های فارسی انگولار 2 به بالا قدم اول: آموزش انگولار با تایپ اسکریپت http://www.dotnettips.info/learningpaths/details/44 قدم دوم: اموزش Angular CLI http://www.dotnettips.info/learningpaths/details/57 قدم بعدی!: روتینگ در انگولار http://www.dotnettips.info/learningpaths/details/58 https://t.me/Angular_iran

آموزش های فارسی انگولار 2 به بالا

قدم اول: آموزش انگولار با تایپ اسکریپت
http://www.dotnettips.info/learningpaths/details/44


قدم دوم: اموزش Angular CLI
http://www.dotnettips.info/learningpaths/details/57

قدم بعدی!: روتینگ در انگولار
http://www.dotnettips.info/learningpaths/details/58

https://t.me/Angular_iran