🔺 افغانستان مانع ورود پناهجوی اخراجی افغان از آلمان شد 🔹رسانه‌های آلمان گزارش داده‌اند که یک پناهجوی افغان با پرونده جرمی که از آلمان اخراج و به کابل فرستاده شد، از سوی افغانستان ممنوع الورود و به آلمان بازگشت داده شد. 🔹بر پایه گزارش‌ها، دولت افغانستان دلیل ممنوع الورودی این فرد را "بیماری روانی"‌اش خوانده است. لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد 🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden https://bbc.in/2D18Gkh

🔺 افغانستان مانع ورود پناهجوی اخراجی افغان از آلمان شد

🔹رسانه‌های آلمان گزارش داده‌اند که یک پناهجوی افغان با پرونده جرمی که از آلمان اخراج و به کابل فرستاده شد، از سوی افغانستان ممنوع الورود و به آلمان بازگشت داده شد.
🔹بر پایه گزارش‌ها، دولت افغانستان دلیل ممنوع الورودی این فرد را "بیماری روانی"‌اش خوانده است.

لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد

🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden

https://bbc.in/2D18Gkh