‏ ‏🗓 تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۷ / ساعت ۲۰:۰۸ ‏ ‏ 🔻 ‏قیمت طلا : ‏ ............................................................. ‏ ◽️ گرم طلای ۱۸: 3,444,500 ‏ بیشترین: 3,444,500 ‏ کمترین: 3,400,700 ‏ تغییر: + 20,800 (0.61٪) ‏ ‏ ◽️ گرم طلای ۲۴: 4,592,700 ‏ بیشترین: 4,592,700 ‏ کمترین: 4,534,200 ‏ تغییر: + 27,800 (0.61٪) ‏ ‏ ◽️ طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰: 3,399,000 ‏ بیشترین: 3,399,000 ‏ کمترین: 3,355,000 ‏ تغییر: + 21,000 (0.62٪) ‏ ‏ ◽️ طلای دست دوم: 3,762,870 ‏ بیشترین: 3,762,870 ‏ کمترین: 3,762,870 ‏ تغییر: 0 (0٪) ‏ ‏ ‏ 🔻 ‏قیمت آبشده : ‏ ............................................................. ‏ ◽️ آبشده نقدی: 14,920,000 ‏ بیشترین: 14,920,000 ‏ کمترین: 14,730,000 ‏ تغییر: + 90,000 (0.61٪) ‏ ‏ ◽️ آبشده بنکداری: 14,930,000 ‏ بیشترین: 14,930,000 ‏ کمترین: 14,740,000 ‏ تغییر: + 90,000 (0.61٪) ‏ ‏ ◽️ آبشده شنبه ای: 14,930,000 ‏ بیشترین: 14,930,000 ‏ کمترین: 14,760,000 ‏ تغییر: + 110,000 (0.74٪) ‏ ‏ ◽️ آبشده جهانی: 14,925,000 ‏ بیشترین: 14,925,000 ‏ کمترین: 14,735,000 ‏ تغییر: + 90,000 (0.61٪) ‏ ‏ ‏ 🔻 ‏مظنه / مثقال طلا : ‏ ............................................................. ‏ ◽️ مثقال طلا: 14,920,000 ‏ بیشترین: 14,920,000 ‏ کمترین: 14,730,000 ‏ تغییر: + 90,000 (0.61٪) ‏ ‏ ◽️ مثقال / عیار جهانی: 14,676,000 ‏ بیشترین: 14,679,000 ‏ کمترین: 14,535,000 ‏ تغییر: + 57,000 (0.39٪) ‏ ‏ ◽️ مثقال / حواله دلار: 14,541,000 ‏ بیشترین: 14,544,000 ‏ کمترین: 14,401,000 ‏ تغییر: + 56,000 (0.39٪) ‏ ‏ ◽️ مثقال / حسب سکه: 16,751,000 ‏ بیشترین: 17,140,000 ‏ کمترین: 16,583,000 ‏ تغییر: + 190,000 (1.15٪) ‏ ‏ ‏ ‏ لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد 🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w ‏


‏🗓 تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۷ / ساعت ۲۰:۰۸

‏ 🔻 ‏قیمت طلا :
‏ .............................................................
‏ ◽️ گرم طلای ۱۸: 3,444,500
‏ بیشترین: 3,444,500
‏ کمترین: 3,400,700
‏ تغییر: + 20,800 (0.61٪)

‏ ◽️ گرم طلای ۲۴: 4,592,700
‏ بیشترین: 4,592,700
‏ کمترین: 4,534,200
‏ تغییر: + 27,800 (0.61٪)

‏ ◽️ طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰: 3,399,000
‏ بیشترین: 3,399,000
‏ کمترین: 3,355,000
‏ تغییر: + 21,000 (0.62٪)

‏ ◽️ طلای دست دوم: 3,762,870
‏ بیشترین: 3,762,870
‏ کمترین: 3,762,870
‏ تغییر: 0 (0٪)


‏ 🔻 ‏قیمت آبشده :
‏ .............................................................
‏ ◽️ آبشده نقدی: 14,920,000
‏ بیشترین: 14,920,000
‏ کمترین: 14,730,000
‏ تغییر: + 90,000 (0.61٪)

‏ ◽️ آبشده بنکداری: 14,930,000
‏ بیشترین: 14,930,000
‏ کمترین: 14,740,000
‏ تغییر: + 90,000 (0.61٪)

‏ ◽️ آبشده شنبه ای: 14,930,000
‏ بیشترین: 14,930,000
‏ کمترین: 14,760,000
‏ تغییر: + 110,000 (0.74٪)

‏ ◽️ آبشده جهانی: 14,925,000
‏ بیشترین: 14,925,000
‏ کمترین: 14,735,000
‏ تغییر: + 90,000 (0.61٪)


‏ 🔻 ‏مظنه / مثقال طلا :
‏ .............................................................
‏ ◽️ مثقال طلا: 14,920,000
‏ بیشترین: 14,920,000
‏ کمترین: 14,730,000
‏ تغییر: + 90,000 (0.61٪)

‏ ◽️ مثقال / عیار جهانی: 14,676,000
‏ بیشترین: 14,679,000
‏ کمترین: 14,535,000
‏ تغییر: + 57,000 (0.39٪)

‏ ◽️ مثقال / حواله دلار: 14,541,000
‏ بیشترین: 14,544,000
‏ کمترین: 14,401,000
‏ تغییر: + 56,000 (0.39٪)

‏ ◽️ مثقال / حسب سکه: 16,751,000
‏ بیشترین: 17,140,000
‏ کمترین: 16,583,000
‏ تغییر: + 190,000 (1.15٪)‏ لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد
🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden

https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w