‏ ‏🗓 تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۷ / ساعت ۱۸:۰۱ ‏ ‏ 🔻 ‏قیمت طلا : ‏ ............................................................. ‏ ◽️ گرم طلای ۱۸: 3,428,400 ‏ بیشترین: 3,446,800 ‏ کمترین: 3,398,400 ‏ تغییر: - 18,400 (0.54٪) ‏ ‏ ◽️ گرم طلای ۲۴: 4,571,100 ‏ بیشترین: 4,595,700 ‏ کمترین: 4,531,100 ‏ تغییر: - 24,600 (0.54٪) ‏ ‏ ◽️ طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰: 3,383,000 ‏ بیشترین: 3,401,000 ‏ کمترین: 3,353,000 ‏ تغییر: - 18,000 (0.53٪) ‏ ‏ ◽️ طلای دست دوم: 3,762,870 ‏ بیشترین: 3,762,870 ‏ کمترین: 3,762,870 ‏ تغییر: 0 (0٪) ‏ ‏ ‏ 🔻 ‏قیمت آبشده : ‏ ............................................................. ‏ ◽️ آبشده نقدی: 14,850,000 ‏ بیشترین: 14,930,000 ‏ کمترین: 14,720,000 ‏ تغییر: - 80,000 (0.54٪) ‏ ‏ ◽️ آبشده بنکداری: 14,860,000 ‏ بیشترین: 14,940,000 ‏ کمترین: 14,730,000 ‏ تغییر: - 80,000 (0.54٪) ‏ ‏ ◽️ آبشده شنبه ای: 14,830,000 ‏ بیشترین: 14,940,000 ‏ کمترین: 14,570,000 ‏ تغییر: - 100,000 (0.67٪) ‏ ‏ ◽️ آبشده جهانی: 14,855,000 ‏ بیشترین: 14,935,000 ‏ کمترین: 14,725,000 ‏ تغییر: - 80,000 (0.54٪) ‏ ‏ ‏ 🔻 ‏مظنه / مثقال طلا : ‏ ............................................................. ‏ ◽️ مثقال طلا: 14,850,000 ‏ بیشترین: 14,930,000 ‏ کمترین: 14,720,000 ‏ تغییر: - 80,000 (0.54٪) ‏ ‏ ◽️ مثقال / عیار جهانی: 14,589,000 ‏ بیشترین: 14,616,000 ‏ کمترین: 14,331,000 ‏ تغییر: + 173,000 (1.2٪) ‏ ‏ ◽️ مثقال / حواله دلار: 14,455,000 ‏ بیشترین: 14,482,000 ‏ کمترین: 14,197,000 ‏ تغییر: + 173,000 (1.21٪) ‏ ‏ ◽️ مثقال / حسب سکه: 16,531,000 ‏ بیشترین: 16,716,000 ‏ کمترین: 16,438,000 ‏ تغییر: - 158,000 (0.96٪) ‏ ‏ ‏ ‏ ‏............................................................. ‏ لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد 🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w


‏🗓 تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۷ / ساعت ۱۸:۰۱

‏ 🔻 ‏قیمت طلا :
‏ .............................................................
‏ ◽️ گرم طلای ۱۸: 3,428,400
‏ بیشترین: 3,446,800
‏ کمترین: 3,398,400
‏ تغییر: - 18,400 (0.54٪)

‏ ◽️ گرم طلای ۲۴: 4,571,100
‏ بیشترین: 4,595,700
‏ کمترین: 4,531,100
‏ تغییر: - 24,600 (0.54٪)

‏ ◽️ طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰: 3,383,000
‏ بیشترین: 3,401,000
‏ کمترین: 3,353,000
‏ تغییر: - 18,000 (0.53٪)

‏ ◽️ طلای دست دوم: 3,762,870
‏ بیشترین: 3,762,870
‏ کمترین: 3,762,870
‏ تغییر: 0 (0٪)


‏ 🔻 ‏قیمت آبشده :
‏ .............................................................
‏ ◽️ آبشده نقدی: 14,850,000
‏ بیشترین: 14,930,000
‏ کمترین: 14,720,000
‏ تغییر: - 80,000 (0.54٪)

‏ ◽️ آبشده بنکداری: 14,860,000
‏ بیشترین: 14,940,000
‏ کمترین: 14,730,000
‏ تغییر: - 80,000 (0.54٪)

‏ ◽️ آبشده شنبه ای: 14,830,000
‏ بیشترین: 14,940,000
‏ کمترین: 14,570,000
‏ تغییر: - 100,000 (0.67٪)

‏ ◽️ آبشده جهانی: 14,855,000
‏ بیشترین: 14,935,000
‏ کمترین: 14,725,000
‏ تغییر: - 80,000 (0.54٪)


‏ 🔻 ‏مظنه / مثقال طلا :
‏ .............................................................
‏ ◽️ مثقال طلا: 14,850,000
‏ بیشترین: 14,930,000
‏ کمترین: 14,720,000
‏ تغییر: - 80,000 (0.54٪)

‏ ◽️ مثقال / عیار جهانی: 14,589,000
‏ بیشترین: 14,616,000
‏ کمترین: 14,331,000
‏ تغییر: + 173,000 (1.2٪)

‏ ◽️ مثقال / حواله دلار: 14,455,000
‏ بیشترین: 14,482,000
‏ کمترین: 14,197,000
‏ تغییر: + 173,000 (1.21٪)

‏ ◽️ مثقال / حسب سکه: 16,531,000
‏ بیشترین: 16,716,000
‏ کمترین: 16,438,000
‏ تغییر: - 158,000 (0.96٪)
‏.............................................................

لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد
🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden

https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w