#تسلیم اظهارنامه فردی ماهیانه برای هر کارمند توسط کارفرمایان: شناسایی سریع کارفرمایان متخلف با هدف جلوگیری از تقلب و کار سیاه، از روز یکم ژانویه ۲۰۱۹ همه کافرمایان، حتی کارفرمایان خرد و جزء، موظف به تسلیم اظهارنامه فردی برای هر کارمند خود بصورت ماهیانه به اداره مالیات خواهند بود. این شامل همه کافرمایان، حتی افرادی که بعنوان تک شاغل در شرکت سهامی متعلق به خود استخدام هستند، می شود. کارفرمایان تاکنون این اظهارنامه را یک بار در سال برای اداره مالیات ارسال می کردند. این اظهارنامه اینک می بایست بصورت ماهیانه به اداره مالیات تسلیم شود. این قانون امکانات وسیعی در اختیار اداره مهاجرت قرار می دهد که کارفرمایان متخلفی که حقوق سیاه پرداخت می کنند را سریعا شناسایی کرده و به دست قانون بسپارد. این قانون بطور غیر مستقیم کمکی به مهاجرینی نیز خواهد بود که بصورت کاری به سوئد آمده اند و کارفرمایان متخلف در طی ماه ها از پرداخت مالیات و عوارض قانونی مربوط به آنها به اداره مالیات شانه خالی می کردند. منبع: استکهلمیان لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد 🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w

#تسلیم اظهارنامه فردی ماهیانه برای هر کارمند توسط کارفرمایان:

شناسایی سریع کارفرمایان متخلف
با هدف جلوگیری از تقلب و کار سیاه، از روز یکم ژانویه ۲۰۱۹ همه کافرمایان، حتی کارفرمایان خرد و جزء، موظف به تسلیم اظهارنامه فردی برای هر کارمند خود بصورت ماهیانه به اداره مالیات خواهند بود. این شامل همه کافرمایان، حتی افرادی که بعنوان تک شاغل در شرکت سهامی متعلق به خود استخدام هستند، می شود. کارفرمایان تاکنون این اظهارنامه را یک بار در سال برای اداره مالیات ارسال می کردند. این اظهارنامه اینک می بایست بصورت ماهیانه به اداره مالیات تسلیم شود. این قانون امکانات وسیعی در اختیار اداره مهاجرت قرار می دهد که کارفرمایان متخلفی که حقوق سیاه پرداخت می کنند را سریعا شناسایی کرده و به دست قانون بسپارد. این قانون بطور غیر مستقیم کمکی به مهاجرینی نیز خواهد بود که بصورت کاری به سوئد آمده اند و کارفرمایان متخلف در طی ماه ها از پرداخت مالیات و عوارض قانونی مربوط به آنها به اداره مالیات شانه خالی می کردند.

منبع: استکهلمیان


لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد
🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden

https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w