🎈🇸🇪دوستان وعزیزان مقیم سوئدهرشهری که هستید میتوانید فیلم وتصاویر مربوط به جشن امشب سال نو میلادی را برای ادمین کانال ارسال کنید درکانال گذاشته خواهد شود 🇸🇪🇸🇪🇸🇪 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 👇 @Mohammadpor7

🎈🇸🇪دوستان وعزیزان مقیم سوئدهرشهری که هستید میتوانید فیلم وتصاویر مربوط به جشن امشب سال نو میلادی را برای ادمین کانال ارسال کنید درکانال گذاشته خواهد شود 🇸🇪🇸🇪🇸🇪
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 👇
@Mohammadpor7