#استخدام از کشورهای دیگر برای رفع کمبود آموزگار ©منبع رادیو سوئد گزارشی که اتحادیه‌ی کمون‌ها و شوراهای استانی در سال گذشته منتشرکرد، نشان‌ ‌داد تحصیل آموزگاران و گذراندن دوره‌های آموزشی، راه‌حلی برای رفع کمبود آموزگار در مدارس سوئد نیست. به این دلیل برخی از کمون‌ها اقداماتی را برای جبران این کمبود انجام دادند. لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد 🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=7125550

#استخدام از کشورهای دیگر برای رفع کمبود آموزگار
©منبع رادیو سوئد

گزارشی که اتحادیه‌ی کمون‌ها و شوراهای استانی در سال گذشته منتشرکرد، نشان‌ ‌داد تحصیل آموزگاران و گذراندن دوره‌های آموزشی، راه‌حلی برای رفع کمبود آموزگار در مدارس سوئد نیست.

به این دلیل برخی از کمون‌ها اقداماتی را برای جبران این کمبود انجام دادند.


لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد
🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden


https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=7125550