#سال ۲۰۱۸ بر سوئد چگونه گذشت؟ سال ۲۰۱۸ برای سوئد با رویدادهای مهم زیادی در زمینه‌های مختلف همراه بود. در این گزارش، مرور کوتاهی می‌کنیم، بدون ترتیب زمانی، بر برخی از مهم‌ترین آنها. 🆑🇮🇷🇸🇪 @iranian_sweden ©رادیو سوئد https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=7122009

#سال ۲۰۱۸ بر سوئد چگونه گذشت؟

سال ۲۰۱۸ برای سوئد با رویدادهای مهم زیادی در زمینه‌های مختلف همراه بود. در این گزارش، مرور کوتاهی می‌کنیم، بدون ترتیب زمانی، بر برخی از مهم‌ترین آنها.🆑🇮🇷🇸🇪 @iranian_sweden


©رادیو سوئد
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=7122009