💥قیمت #سکه در بازار امروز تهران سه شنبه ۴ دی ماه و ۲۴ دسامبر 💰💰💸⚱💰💰💰💰💸💸💸💰💰💰💸💵💵💵💵💵💵💷💶💴💶💶💷💷💷💶💴💴💶💷💷💶 امامی: ۳۶,۳۵۰,۰۰۰ 🔺 بیشترین: ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ کمترین: ۳۵,۶۴۰,۰۰۰ تغییر: ۱,۶۹۰,۰۰۰ (۴.۸۸%) سکه بهار آزادی: ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ 🔺 بیشترین: ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ کمترین: ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تغییر: ۵۰۰,۰۰۰ (۱.۴۷%) سکه نیم: ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ 🔺 بیشترین: ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ کمترین: ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تغییر: ۸۰۰,۰۰۰ (۴.۴۴%) سکه ربع: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ 🔺 بیشترین: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ کمترین: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تغییر: ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۹.۵۲%) سکه گرمی: ۶,۷۰۰,۰۰۰ 🔺 بیشترین: ۶,۷۰۰,۰۰۰ کمترین: ۶,۴۰۰,۰۰۰ تغییر: ۴۰۰,۰۰۰ (۶.۳۵%) لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد 🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w

💥قیمت #سکه در بازار امروز تهران
سه شنبه ۴ دی ماه و ۲۴ دسامبر

💰💰💸⚱💰💰💰💰💸💸💸💰💰💰💸💵💵💵💵💵💵💷💶💴💶💶💷💷💷💶💴💴💶💷💷💶


امامی: ۳۶,۳۵۰,۰۰۰ 🔺
بیشترین: ۳۶,۷۵۰,۰۰۰
کمترین: ۳۵,۶۴۰,۰۰۰
تغییر: ۱,۶۹۰,۰۰۰ (۴.۸۸%)

سکه بهار آزادی: ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ 🔺
بیشترین: ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
کمترین: ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
تغییر: ۵۰۰,۰۰۰ (۱.۴۷%)

سکه نیم: ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ 🔺
بیشترین: ۱۸,۸۰۰,۰۰۰
کمترین: ۱۸,۳۰۰,۰۰۰
تغییر: ۸۰۰,۰۰۰ (۴.۴۴%)

سکه ربع: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ 🔺
بیشترین: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
کمترین: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
تغییر: ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۹.۵۲%)

سکه گرمی: ۶,۷۰۰,۰۰۰ 🔺
بیشترین: ۶,۷۰۰,۰۰۰
کمترین: ۶,۴۰۰,۰۰۰
تغییر: ۴۰۰,۰۰۰ (۶.۳۵%)


لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد
🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden

https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w