💥قیمت #سکه در بازار امروز تهران دو شنبه ۳ دی ماه و ۲۳ دسامبر 💰💰💸⚱💰💰💰💰💸💸💸💰💰💰💸💵💵💵💵💵💵💷💶💴💶💶💷💷💷💶💴💴💶💷💷💶 امامی: ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ بیشترین: ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ کمترین: ۳۴,۰۳۰,۰۰۰ تغییر: ۰ (۰%) سکه بهار آزادی: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ کمترین: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تغییر: ۰ (۰%) سکه نیم: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ بیشترین: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ کمترین: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تغییر: ۰ (۰%) سکه ربع: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ بیشترین: ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ کمترین: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تغییر: ۰ (۰%) سکه گرمی: ۶,۳۰۰,۰۰۰ بیشترین: ۶,۳۰۰,۰۰۰ کمترین: ۶,۲۹۰,۰۰۰ تغییر: ۰ (۰%) لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد 🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w

💥قیمت #سکه در بازار امروز تهران
دو شنبه ۳ دی ماه و ۲۳ دسامبر

💰💰💸⚱💰💰💰💰💸💸💸💰💰💰💸💵💵💵💵💵💵💷💶💴💶💶💷💷💷💶💴💴💶💷💷💶

امامی: ۳۴,۶۰۰,۰۰۰
بیشترین: ۳۴,۶۰۰,۰۰۰
کمترین: ۳۴,۰۳۰,۰۰۰
تغییر: ۰ (۰%)

سکه بهار آزادی: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
بیشترین: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
کمترین: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
تغییر: ۰ (۰%)

سکه نیم: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
بیشترین: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کمترین: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
تغییر: ۰ (۰%)

سکه ربع: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
بیشترین: ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
کمترین: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
تغییر: ۰ (۰%)

سکه گرمی: ۶,۳۰۰,۰۰۰
بیشترین: ۶,۳۰۰,۰۰۰
کمترین: ۶,۲۹۰,۰۰۰
تغییر: ۰ (۰%)


لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد
🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden

https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w