پرنس کارل فیلیپ ولیعهد سوئد با یک پیشخدمت رستوران ازدواج کرد. هنگامی که دلیل ازدواجش با دختری از طبقه اجتماعی پایینتر را پرسیدند گفت: "من با قلب او زندگی خواهم کرد نه با طبقه اجتماعیش

پرنس کارل فیلیپ ولیعهد سوئد با یک پیشخدمت رستوران ازدواج کرد. هنگامی که دلیل ازدواجش با دختری از طبقه اجتماعی پایینتر را پرسیدند گفت: "من با قلب او زندگی خواهم کرد نه با طبقه اجتماعیش
پرنس کارل فیلیپ ولیعهد سوئد با یک پیشخدمت رستوران ازدواج کرد. هنگامی که دلیل ازدواجش با دختری از طبقه اجتماعی پایینتر را پرسیدند گفت: "من با قلب او زندگی خواهم کرد نه با طبقه اجتماعیش