پناهجویان در معرض آسیب پذیری اقامت دریافت خواهند کرد ! https://goo.gl/sZDTFC قرار است برای افرادی که زمینه اخراج شان به دلایل مشخص میسر نیست پس از این دریافت اقامت سوئد ساده‌تر شود . این موضوع را بازرس ویژه حکومت انا لُندبری مطرح کرده است. گروهی از پناهجویانی که پس از دریافت حکم اخراج باوجود تلاش برای خروج از سوئد موفق به ترک کشور نشده اند، شامل افرادی هستند که قرار است دریافت اقامت برایشان ساده‌تر شود. به طور مثال : افرادی که کشورهایشان حاضر به پذیرش مجدد شان نیستند. افرادی که فاقد کشور هستند و یا از کشوری به سوئد آمده اند که امکان دریافت شهروندی در آن کشور برایشان میسر نیست. از ماه جون سال گذشته افرادی که به پرونده‌های پناهندگی شان جواب رد داده شده امکان سکونت در اقامتگاه‌های اداره مهاجرت و دریافت کمک هزینه روزانه برای شان وجود ندارد. افرادی که در سوئد باقی می‌مانند اما با اخراج موافقت می‌کنند شامل این شرایط نمی‌شوند. اما گروهی از پناهجویان هستند که با وجود موافق با حکم اخراج از دریافت کمک هزینه محروم می‌شوند. سازمان صلیب سرخ مطرح کرده است که : این افرادی که کمک هزینه دریافت نمی‌کنند در شرایط بسیار دشوار قرار می‌گیرند. خطر این وجود دارد که سوئد در برخورد با چنین افرادی مرتکب نقض تعهداد بین المللی حقوق بشری شود. قرار دادن افراد تحت چنین شرایطی این افراد را به شدت آسیب پذیر می‌سازد و تنها راه خروج شان از چنین وضعیتی اعطا اقامت است منبع:رادیو سوئد بخش فارسی #پناهجو

پناهجویان در معرض آسیب پذیری اقامت دریافت خواهند کرد !
https://goo.gl/sZDTFC

قرار است برای افرادی که زمینه اخراج شان به دلایل مشخص میسر نیست پس از این دریافت اقامت سوئد ساده‌تر شود .
این موضوع را بازرس ویژه حکومت انا لُندبری مطرح کرده است.

گروهی از پناهجویانی که پس از دریافت حکم اخراج باوجود تلاش برای خروج از سوئد موفق به ترک کشور نشده اند، شامل افرادی هستند که قرار است دریافت اقامت برایشان ساده‌تر شود.

به طور مثال :

افرادی که کشورهایشان حاضر به پذیرش مجدد شان نیستند. افرادی که فاقد کشور هستند و یا از کشوری به سوئد آمده اند که امکان دریافت شهروندی در آن کشور برایشان میسر نیست.


از ماه جون سال گذشته افرادی که به پرونده‌های پناهندگی شان جواب رد داده شده امکان سکونت در اقامتگاه‌های اداره مهاجرت و دریافت کمک هزینه روزانه برای شان وجود ندارد.

افرادی که در سوئد باقی می‌مانند اما با اخراج موافقت می‌کنند شامل این شرایط نمی‌شوند.

اما گروهی از پناهجویان هستند که با وجود موافق با حکم اخراج از دریافت کمک هزینه محروم می‌شوند.

سازمان صلیب سرخ مطرح کرده است که :

این افرادی که کمک هزینه دریافت نمی‌کنند در شرایط بسیار دشوار قرار می‌گیرند. خطر این وجود دارد که سوئد در برخورد با چنین افرادی مرتکب نقض تعهداد بین المللی حقوق بشری شود.

قرار دادن افراد تحت چنین شرایطی این افراد را به شدت آسیب پذیر می‌سازد و تنها راه خروج شان از چنین وضعیتی اعطا اقامت است
منبع:رادیو سوئد بخش فارسی
#پناهجو