در شهر استکهلم سوئد سیستم قرعه کشى کنترل سرعت وجود دارد بدین صورت که جریمه هایى که بابت سرعت غیر مجاز به پلیس پرداخت مى شود به صورت جایزه به راننده هاى قانون مدار باز مى گردد.

در شهر استکهلم سوئد سیستم قرعه کشى کنترل سرعت وجود دارد بدین صورت که جریمه هایى که بابت سرعت غیر مجاز به پلیس پرداخت مى شود به صورت جایزه به راننده هاى قانون مدار باز مى گردد.
در شهر استکهلم سوئد سیستم قرعه کشى کنترل سرعت وجود دارد بدین صورت که جریمه هایى که بابت سرعت غیر مجاز به پلیس پرداخت مى شود به صورت جایزه به راننده هاى قانون مدار باز مى گردد.