👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 هتلی در سوئد وجود دارد که کاملا از یخ ساخته شده است. از این هتل فقط در زمستان استفاده می شودودر طول بهار وتابستان بیشترقسمتهای آن آب میشودو هر سال با شروع فصل سرما دوباره آنرا می سازند

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
هتلی در سوئد وجود دارد که کاملا از یخ ساخته شده است. از این هتل فقط در زمستان استفاده می شودودر طول بهار وتابستان بیشترقسمتهای آن آب میشودو هر سال با شروع فصل سرما دوباره آنرا می سازند