رئیس شرکت راه آهن سوئد، مدیرعامل سازمان تولید انرژی و استاندار یونشوپینگ مینو اختر زند 60 ساله از موفق‌ترین مدیران ایرانی اروپاست و نشان ممتاز افتخاری را از دولت سوئد دریافت کرده است

رئیس شرکت راه آهن سوئد، مدیرعامل سازمان تولید انرژی و استاندار یونشوپینگ

مینو  اختر زند 60 ساله از موفق‌ترین مدیران ایرانی اروپاست و نشان ممتاز افتخاری را از دولت سوئد دریافت کرده است
رئیس شرکت راه آهن سوئد، مدیرعامل سازمان تولید انرژی و استاندار یونشوپینگ

مینو اختر زند 60 ساله از موفق‌ترین مدیران ایرانی اروپاست و نشان ممتاز افتخاری را از دولت سوئد دریافت کرده است