#دانشجو شغلهای بهداشت و خدمات درمانی goo.gl/iwdYdb حرفه‌ی خدمات بهداشتی و پزشکی درمانی‏ از جمله ی حرفه های تنظیم شده میباشند. این به این معنی است که یک دکتر، پرستار یا دکتر دندان پزشک با دیپلم خارجی باید اجازه کار سوئد‏ی‏ را برای کار بدست آورد. اداره‌ی کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی مقامی است که جواز کار را صادر مینماید. ​ارزیابی مدرک خارجی پایان تحصیلات ارزیابی بوسیله ‏اداره‌ی کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی برا ی ۲۱ حرفه تنظیم شده خدمات بهداشتی و خدمات پزشکی درمانی انجام میگیرد. سه ‏خواست ‏اداره‌ی کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی برای شما با تحصیلات بیرونِ از‏کشورهای اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا باید بر ا ی دست آوردن اجازه کار سوئد‏ی این است که شما باید دانش و مهارت معادل سطح سوئد‏ی برای اجازه کار آگاهی از مقررات سوئد‏ی (یعنی قوانین، احکام و مقررات) و مهارت زبان سوئد‏ی بدست آورید اطلاعات بیشتر در وب سایت ‏اداره‌ی کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی در دسترس است. تحصیلات تکمیلی در حال حاضر تحصیلات تکمیلی برای افرادیکه تحصیلات عالی خارجی دارند موجود میباشند. برای شما که دکتر، دکتردندان پزشک، پرستار یا داروساز هستید. http://www.studera.nu/att-valja-utbildning/komplettera-utlandsk-utbildning/komplettera-utlandsk-utbildning/

#دانشجو
شغلهای بهداشت و خدمات درمانی

goo.gl/iwdYdb

حرفه‌ی خدمات بهداشتی و پزشکی درمانی‏ از جمله ی حرفه های تنظیم شده میباشند. این به این معنی است که یک دکتر، پرستار یا دکتر دندان پزشک با دیپلم خارجی باید اجازه کار سوئد‏ی‏ را برای کار بدست آورد. اداره‌ی کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی مقامی است که جواز کار را صادر مینماید.


​ارزیابی مدرک خارجی پایان تحصیلات

ارزیابی بوسیله ‏اداره‌ی کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی برا ی ۲۱ حرفه تنظیم شده خدمات بهداشتی و خدمات پزشکی درمانی انجام میگیرد. سه ‏خواست ‏اداره‌ی کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی برای شما با تحصیلات بیرونِ از‏کشورهای اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا باید بر ا ی دست آوردن اجازه کار سوئد‏ی این است که شما باید دانش و مهارت معادل سطح سوئد‏ی برای اجازه کار آگاهی از مقررات سوئد‏ی (یعنی قوانین، احکام و مقررات) و مهارت زبان سوئد‏ی بدست آورید اطلاعات بیشتر در وب سایت ‏اداره‌ی کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی در دسترس است.
تحصیلات تکمیلی

در حال حاضر تحصیلات تکمیلی برای افرادیکه تحصیلات عالی خارجی دارند موجود میباشند. برای شما که دکتر، دکتردندان پزشک، پرستار یا داروساز هستید.


http://www.studera.nu/att-valja-utbildning/komplettera-utlandsk-utbildning/komplettera-utlandsk-utbildning/