آموزش اشنایی با سوئد قسمت 3 (درباره سوئد) اتحادیه کشـورهای اسـکاندیناوی در اواخر قرون میانه کشورهای دانمارک، نروژ و سوئد برای کسب قدرت کشورهای اسکاندیناوی ۱۳۹۷ در اسکاندیناوی مبارزه می کردند. در سال قراردادی را امضا کردند که اتحادیه کالمار نامیده می شود. با قرارداد کالمار تمام این کشورها به یک کشور واحد تبدیل شدند. دوران ابـر قدرتی در قرن شانزدهم اتفاقات بسیار مهمی در جهان روی داد. کلمبوس به آمریکا سفر کرد. گوتمبرگ فن چاپ کتاب را اختراع کرد. پاپ که کلیسای کاتولیک را از رم اداره می کرد، کنترل بخش مهمی از کلیساهای خود را از دست داد. بسیاری از مردم از چگونگی اداره اتحادیه که توسط پادشاه دانمارک انجام می شد، ناراضی بودند. حمام خون استکهلم از رویدادهای معروف است تن از اشراف را در استکهلم گردن زد. پس از ۱۰۰که پادشاه دانمارک حمام خون استکهلم، مردم سوئد دست به شورش زدند. این گوستاو واسا بود که یک ارتش سوئدی تشکیل داد و قدرت را از پادشاه دانمارک گرفت. به پادشاهی رسید. در سوئد صلح ۱۵۲۳ ژوئن ۶پس از آن گوستاو واسا در ژوئن روز ۶برقرارشد و پادشاه توانست در کشور اتحاد ایجاد کند. روز ملی سوئد نیز هست هنگام پادشاهی گوستاو واسا، تغییراتی در کلیسا به وجود آمد. کشیش آلمانی، مارتین لوتر بر کلیسای سوئد تاثیر زیادی گذاشت. مارتین لوتر، نظرات زیادی درمورد این که کلیسا باید چگونه باشد، داشت. کلیسای سوئد که تا آن زمان کاتولیک بود، پروتستان شد. کلیسا بسیاری از زمین های خود را واگذار کرد و مجبور به پرداخت مالیات به دولت نیز شد. همزمان پارلمان نیز از قدرت بیشتری برخوردارشد. از اواسط قرن شانزدهم تا آغاز قرن هجدهم سوئد در چندین جنگ در اطراف دریای بالتیک شرکت داشت. دریای بالتیک از مهم ترین دریاهای جهان برای تجارت بود. جنگ دراین منطقه نیز بر سر کنترل این دریا بود. تا ۱۶۱۸سوئد به یک جنگ مذهبی سی ساله نیز کشانده شد که از سال ادامه داشت. سوئد با دانمارک، روسیه، لهستان و آلمان جنگید و ۱۶۴۸ توانست کنترل بخش های زیادی از دریای بالتیک را به دست آورد. در اواسط قرن هفدهم سوئد موفق شد بخش های زیادی از شمال آلمان و لهستان را تصرف کند. به این ترتیب سوئد به یک ابرقدرت تبدیل شد. علاوه بر قلمرو کنونی ، فنلاند، استونی، لتونی و بخش هایی از روسیه و آلمان به سوئد تعلق داشتند. مدتی بعد پادشاه سوئد کارل دوازدهم به دلیل شکست در چند جنگ، مجبور به پس دادن مناطق خارج از قلمرو در سوئد صلح برقرارشد و ابرقدرتی سوئد ۱۷۲۱کنونی سوئد شد. در سال در دریای بالتیک به پایان رسید. https://goo.gl/1zm5ZS #درباره_سوئد

آموزش اشنایی با سوئد قسمت 3
(درباره سوئد)


اتحادیه کشـورهای اسـکاندیناوی در اواخر قرون میانه کشورهای دانمارک، نروژ و سوئد برای کسب قدرت کشورهای اسکاندیناوی ۱۳۹۷ در اسکاندیناوی مبارزه می کردند. در سال قراردادی را امضا کردند که اتحادیه کالمار نامیده می شود. با قرارداد کالمار تمام این کشورها به یک کشور واحد تبدیل شدند.دوران ابـر قدرتی در قرن شانزدهم اتفاقات بسیار مهمی در جهان روی داد. کلمبوس به آمریکا سفر کرد. گوتمبرگ فن چاپ کتاب را اختراع کرد. پاپ که کلیسای کاتولیک را از رم اداره می کرد، کنترل بخش مهمی از کلیساهای خود را از دست داد.بسیاری از مردم از چگونگی اداره اتحادیه که توسط پادشاه دانمارک انجام می شد، ناراضی بودند. حمام خون استکهلم از رویدادهای معروف است تن از اشراف را در استکهلم گردن زد. پس از ۱۰۰که پادشاه دانمارک حمام خون استکهلم، مردم سوئد دست به شورش زدند. این گوستاو واسابود که یک ارتش سوئدی تشکیل داد و قدرت را از پادشاه دانمارک گرفت. به پادشاهی رسید. در سوئد صلح ۱۵۲۳ ژوئن ۶پس از آن گوستاو واسا در ژوئن روز ۶برقرارشد و پادشاه توانست در کشور اتحاد ایجاد کند. روز ملی سوئد نیز هستهنگام پادشاهی گوستاو واسا، تغییراتی در کلیسا به وجود آمد. کشیش آلمانی، مارتین لوتر بر کلیسای سوئد تاثیر زیادی گذاشت.


مارتین لوتر، نظرات زیادی درمورد این که کلیسا باید چگونه باشد، داشت. کلیسای سوئد که تا آن زمان کاتولیک بود، پروتستان شد. کلیسا بسیاری از زمین های خود را واگذار کرد و مجبور به پرداخت مالیات به دولت نیز شد. همزمان پارلمان نیز از قدرت بیشتری برخوردارشد.
از اواسط قرن شانزدهم تا آغاز قرن هجدهم سوئد در چندین جنگ در اطراف دریای بالتیک شرکت داشت. دریای بالتیک از مهم ترین دریاهای جهان برای تجارت بود.جنگ دراین منطقه نیز بر سر کنترل این دریا بود. تا ۱۶۱۸سوئد به یک جنگ مذهبی سی ساله نیز کشانده شد که از سال ادامه داشت. سوئد با دانمارک، روسیه، لهستان و آلمان جنگید و ۱۶۴۸ توانست کنترل بخش های زیادی از دریای بالتیک را به دست آورد.
در اواسط قرن هفدهم سوئد موفق شد بخش های زیادی از شمال آلمان و لهستان را تصرف کند. به این ترتیب سوئد به یک ابرقدرت تبدیل شد.علاوه بر قلمرو کنونی ، فنلاند، استونی، لتونی و بخش هایی از روسیه و آلمان به سوئد تعلق داشتند. مدتی بعد پادشاه سوئد کارل دوازدهم به دلیل شکست در چند جنگ، مجبور به پس دادن مناطق خارج از قلمرو در سوئد صلح برقرارشد و ابرقدرتی سوئد ۱۷۲۱کنونی سوئد شد. در سال در دریای بالتیک به پایان رسید.


https://goo.gl/1zm5ZS

#درباره_سوئد