بهداشت و درمان https://goo.gl/CMHZ4C قسمت اول نظام درمانی و بهداشتی در سوئد بر این اساس استوار است که همه مردم بتوانند خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کنند. همه افرادی که در سوئد زندگی می‌کنند حق دریافت خدمات درمانی را دارند. حتی شما که پناهجو هستید نیز حق دریافت خدمات درمانی را دارید. خدمات درمانی همگانی، آن خدمات درمانی است که همه مردم از آن برخوردار می‌شوند و یا حق برخورداری از آن را دارند. کمون‌ها، شوراهای استان landstingen و شوراهای منطقه‌ای regionerna این خدمات درمانی همگانی را ارائه می‌دهند. کمون‌ها به سالمندان و افرادی که دارای نقص عضو و ناتوانائی کارکردی funktionsnedsättningar هستند و افرادی که در درازمدت بیمار بوده‌اند، کمک می‌کنند. کمک هزینه حداکثر کمک هزینه حداکثر högkostnadsskydd گونه‌ای محافظت در برابر هزینه‌های بالای دارو و خدمات درمانی است. کمک هزینه حداکثر برای خدمات درمانی Högkostnadsskydd för vård بدین معناست که ضروری نیست که یک بیمار در ظرف یک سال بیش از 1100 کرون بابت خدمات درمانی بپردازد. هنگامی که شما 1100 کرون بابت خدمات درمانی پرداخته‌اید، در مدت باقیمانده سال از خدمات درمانی رایگان برخوردار خواهید شد. شما یک "کارت آزاد" frikort دریافت خواهید کرد. "کارت آزاد" frikortبه مدت دوازده ماه پس از روزی که شما نخستین ویزیت را انجام دادید، اعتبار خواهد داشت. کمک هزینه حداکثر برای دارو Högkostnadsskydd för medicin بدین معناست که شما در ظرف یک سال تنها 2200 کرون بابت داروی نسخه‌ای خواهید پرداخت. هنگامی که شما 2200 کرون بابت دارو بپردازید، در مدت باقیمانده سال از داروی نسخه‌ای رایگان برخوردار خواهید شد. این زمان از روزی که شما نخستین داروی خود را خریده‌اید، محاسبه خواهد شد. #اقامت #پناهجو

بهداشت و درمان

https://goo.gl/CMHZ4C
قسمت اول

نظام درمانی و بهداشتی در سوئد بر این اساس استوار است که همه مردم بتوانند خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کنند. همه افرادی که در سوئد زندگی می‌کنند حق دریافت خدمات درمانی را دارند. حتی شما که پناهجو هستید نیز حق دریافت خدمات درمانی را دارید.
خدمات درمانی همگانی، آن خدمات درمانی است که همه مردم از آن برخوردار می‌شوند و یا حق برخورداری از آن را دارند.


کمون‌ها، شوراهای استان landstingen و شوراهای منطقه‌ای regionerna این خدمات درمانی همگانی را ارائه می‌دهند.

کمون‌ها به سالمندان و افرادی که دارای نقص عضو و ناتوانائی کارکردی funktionsnedsättningar هستند و افرادی که در درازمدت بیمار بوده‌اند، کمک می‌کنند.


کمک هزینه حداکثر


کمک هزینه حداکثر högkostnadsskydd گونه‌ای محافظت در برابر هزینه‌های بالای دارو و خدمات درمانی است.


کمک هزینه حداکثر برای خدمات درمانی Högkostnadsskydd för vård بدین معناست که ضروری نیست که یک بیمار در ظرف یک سال بیش از 1100 کرون بابت خدمات درمانی بپردازد.


هنگامی که شما 1100 کرون بابت خدمات درمانی پرداخته‌اید، در مدت باقیمانده سال از خدمات درمانی رایگان برخوردار خواهید شد.

شما یک "کارت آزاد" frikort دریافت خواهید کرد. "کارت آزاد" frikortبه مدت دوازده ماه پس از روزی که شما نخستین ویزیت را انجام دادید، اعتبار خواهد داشت.

کمک هزینه حداکثر برای دارو Högkostnadsskydd för medicin بدین معناست که شما در ظرف یک سال تنها 2200 کرون بابت داروی نسخه‌ای خواهید پرداخت.


هنگامی که شما 2200 کرون بابت دارو بپردازید، در مدت باقیمانده سال از داروی نسخه‌ای رایگان برخوردار خواهید شد. این زمان از روزی که شما نخستین داروی خود را خریده‌اید، محاسبه خواهد شد.

#اقامت
#پناهجو