آموزش اشنایی با سوئد قسمت ۲ (درباره سوئد) تاریخ سـوئد - از عصر یخبنـدان تـا عصر جدید دوران ماقبـل تاریخ (دوران باسـتان) دوران باستان، زمانی در گذشته های خیلی دوردست که دوران پیش از سال پیش، سوئد کاملا پوشیده از ۱۵۰۰۰تاریخ نیز خوانده می شود. در ۳۰۰۰سال پس از آن یخ بود. این دوران عصر یخبندان نامیده می شود. یخ ها از جنوب سوئد ناپدید و گیاهان، جانوران و انسان ها پدیدار شدند. آدم ها از راه شکار، ماهیگیری و گردآوردن گیاهان خوراکی، روزگار می گذراندند. سال پیش، مردم در سوئد آغاز به کشت حدود ۶۰۰۰ گیاه و پرورش حیوانات کردند. آنها در آن زمان استفاده از ابزار سنگی و چوبی را آغاز کردند. این دوران عصر سنگ نامیده می شود. سال پیش از تاریخ کنونی، مردم در سوئد آغاز به تولیدحدود ابزاری ۱۵۰۰ از فلزات و برنز کردند. این دوران عصر برنز نامیده می شود. در این دوران، مردم در اروپا خرید و فروش کالاها را آغاز کردند. سال پیش از عصر ما، مردم ساکن سوئد آغاز به حدود ۵۰۰ استفاده از ۵۰۰ ادوات آهنی کردند. این دوران عصر آهن نامیده می شود. دوران وایکینـگ ها از قرن نهم تا اواسط قرن یازدهم، دوران وایکینگ ها نامیده می شود. وایکینگ ها در ساختن قایق مهارت داشتند و به دریانوردی نیز خو گرفته بودند. آنها با بسیاری از کشورهای دیگر در جنگ و تجارت بودند. وایکینگ ها در کشورهای زیادی در شمال اروپا به قدرت رسیدند. در تاریخ سوئد از حدود ۱۵۲۰ تا۱۰۰۰ قـرون میانه میلادی محاسبه می شود. پیش از ورود مسیحیت به سوئد، مردم به خدایان متعددی باور داشتند. ن، تور و فریا هستند. این آیین، مذهب آسا ِمعروف ترین این خدایان اود نامیده می شود. با ورود مسحیت به سوئد، جامعه دچار تغییراتی شد. سوئد در حدود۱۰۰۰ میلادی دارای نخستین پادشاه مسیحی، اولوف شوت کونونگ سال شد. در قرن سیزدهم اتفاقات زیادی روی داد. کشاورزی و تجارت هر چه بیشتر سازمان یافته شدند. شهرهای جدید احداث شدند. سوئد به مناطق مختلف تقسیم شد. هر منطقه، قوانین خود را داشت. در آغاز، قوانین شفاهی بودند و به صورت نوشته درنیامده بودند. نخستین قوانین نوشته شده در قرن سیزدهم به وجود آمدند. در قرون میانه پارلمان سوئد که وضع کننده قوانین کشور است توسعه یافت. پارلمان به چهار بخش تقسیم می شد: اشراف، کشیش ها، پیشه وران و کشاورزان. اشراف، گروهی در جامعه بودند که بطور موروثی از قدرت و حقوق اجتماعی برخورداربودند. کشیش ها از قدرت زیادی بر مردم برخورداربودند و بیست درصد از بهترین زمین های کشور را در مالکیت خود داشتند. پیشه وران، امور صنعت و تجارت را در شهرها در اختیار داشتند. کشاورزان بزرگ، زندگی در روستاها را اداره می کردند. کشاورزان در روستاها زندگی می کردند و به کار کشت زمین و پرورش حیوانات می پرداختند. https://goo.gl/1zm5ZS #درباره_سوئد

آموزش اشنایی با سوئد قسمت ۲
(درباره سوئد)

تاریخ سـوئد - از عصر یخبنـدان تـا عصر جدید دوران ماقبـل تاریخ (دوران باسـتان) دوران باستان، زمانی در گذشته های خیلی دوردست که دوران پیش از سال پیش، سوئد کاملا پوشیده از ۱۵۰۰۰تاریخ نیز خوانده می شود.

در ۳۰۰۰سال پس از آن یخ بود.
این دوران عصر یخبندان نامیده می شود. یخ ها از جنوب سوئد ناپدید و گیاهان، جانوران و انسان ها پدیدار شدند.

آدم ها از راه شکار، ماهیگیری و گردآوردن گیاهان خوراکی، روزگار می گذراندند.

سال پیش، مردم در سوئد آغاز به کشت حدود ۶۰۰۰ گیاه و پرورش حیوانات کردند.

آنها در آن زمان استفاده از ابزار سنگی و چوبی را آغاز کردند.
این دوران عصر سنگ نامیده می شود.

سال پیش از تاریخ کنونی، مردم در سوئد آغاز به تولیدحدود ابزاری ۱۵۰۰ از فلزات و برنز کردند. این دوران عصر برنز نامیده می شود.

در این دوران، مردم در اروپا خرید و فروش کالاها را آغاز کردند.سال پیش از عصر ما، مردم ساکن سوئد آغاز به حدود ۵۰۰ استفاده از ۵۰۰ ادوات آهنی کردند. این دوران عصر آهن نامیده می شود.


دوران وایکینـگ ها از قرن نهم تا اواسط قرن یازدهم، دوران وایکینگ ها نامیده می شود.

وایکینگ ها در ساختن قایق مهارت داشتند و به دریانوردی نیز خو گرفته بودند.

آنها با بسیاری از کشورهای دیگر در جنگ و تجارت بودند. وایکینگ ها در کشورهای زیادی در شمال اروپا به قدرت رسیدند.

در تاریخ سوئد از حدود ۱۵۲۰ تا۱۰۰۰ قـرون میانه میلادی محاسبه می شود.

پیش از ورود مسیحیت به سوئد، مردم به خدایان متعددی باور داشتند.

ن، تور و فریا هستند. این آیین، مذهب آسا ِمعروف ترین این خدایان اود نامیده می شود.

با ورود مسحیت به سوئد، جامعه دچار تغییراتی شد. سوئد در حدود۱۰۰۰ میلادی دارای نخستین پادشاه مسیحی، اولوف شوت کونونگ سال شد.

در قرن سیزدهم اتفاقات زیادی روی داد. کشاورزی و تجارت هر چه بیشتر سازمان یافته شدند.

شهرهای جدید احداث شدند. سوئد به مناطق مختلف تقسیم شد. هر منطقه، قوانین خود را داشت. در آغاز، قوانین شفاهی بودند و به صورت نوشته درنیامده بودند. نخستین قوانین نوشته شده در قرن سیزدهم به وجود آمدند.

در قرون میانه پارلمان سوئد که وضع کننده قوانین کشور است توسعه یافت.

پارلمان به چهار بخش تقسیم می شد: اشراف، کشیش ها، پیشه وران و کشاورزان.

اشراف، گروهی در جامعه بودند که بطور موروثی از قدرت و حقوق اجتماعی برخورداربودند.

کشیش ها از قدرت زیادی بر مردم برخورداربودند و بیست درصد از بهترین زمین های کشور را در مالکیت خود داشتند.

پیشه وران، امور صنعت و تجارت را در شهرها در اختیار داشتند.

کشاورزان بزرگ، زندگی در روستاها را اداره می کردند. کشاورزان در روستاها زندگی می کردند و به کار کشت زمین و پرورش حیوانات می پرداختند.


https://goo.gl/1zm5ZS

#درباره_سوئد