https://goo.gl/bjkqyX ازدواج در سوئد یکی از راه های اخذ اقامت و طرق مهاجرت ویزای ازدواج است که متقاضیان بسیار زیادی از این طریق اقدام می کند و فلسفه این نوع ویزا ملحق کردن اعضای خانواده و حفظ بنیان خانواده می باشد . متقاضیان جهت اخذ ایت نوع ویزا می بایست آفیسر را قانع کنند که با ارائه اسناد و مدارکی دال بر وجود رابطه بین آنها تصور صوری ازدواج را منتفی کنند. در مورد آثار ازدواج غیراز تابعیت آثار دیگری بر آن بار می شود ، در مورد آثار آن می توان آثار بر فرزندان و امور مالی را می توان نام برد.بطوریکه قانون دولت متبوع حق نفقه را برای زن به رسمیت می شناسد ،درحالیکه ممکن است قانون دولت متبوع طرف دیگر چنین آثاری را به عقد ازدواج نپذیرد.مراسم ازدواج در سوئد می تواند هم در کلیسا و یا قبل از تصدی قانون مدنی باشد.              (A marriage ceremony in Sweden can take place either in a church or before a civil authority ) همانطور که از ۱ مه ۲۰۰۹ قانون ازدواج و سایرقوانین موضوعه مربوط به همسران جنس خنثی تنظیم شده است .همانطور که از ۱ ماه مه ۲۰۰۹ قوانین جدید مربوط به ازدواج و مراسم ازدواج اعمال خواهد شد و جنسیت یک شخص دیگر و هرگونه رفتار امکان داردکه  در ازدواج مؤثر می باشد. قوانین ازدواج و سایر قوانین موضوعه مربوط به همسران جنس خنثی و قانون همکاری ثبت نام(۱۱۱۱۷:۱۹۹۴) لغو شده است. قبل از مراسم شما نیاز به یک مجوز ازدواج از اداره مالیات سوئدمحلی (skate verket) در منطقه ای که عروسی در آن در حال وقوع است، دارید . این مجوز و تماس با اداره مالیات یک راه خوب برای توسعه مراجعه اشخاص ضروری است.این روش می تواند در برخی مواقع که شما نیاز دارید به اینکه صحت اسنادتان مطمئن شوید.مجوز ازدواج شما برای ۴ ماه از تاریخ صدور معتبر است. به منظور اعمال مجوز ازدواج شهروندان بریتانیایی که در بریتانیا زندگی می کنند نیازمند کسب گواهی نامه عدم منع از اداره ثبت محلی آنها میباشد. سایر شهروندان که در کشورهای دیگر زندگی می کنند نیازمند فراهم کردن مدارکی هستند که نشان می دهد ،بر طبق قوانین کشور متبوع برای ازدواج آزاد هستند و مانعی ندارد. شهروندان سوئدی که به عنوان شهروند خارج از کشورسوئد زندگی می کنند برای ازدواج  در سوئد باید مجوز ازدواجشان در سوئد را درخواست کنند. شهروندان سوئدی که در انگلستان برای یک مدت زمان طولانی تر زندگی می کنند ممکن است توسط اداره مالیات برای فرزند یک گواهی اضافه از وضعیت مدنی خواسته شود. این نوع گواهی نامه هیچ اثری در مجوز ازدواج که صادر شده توسط اداره ثبت عمومی ندارد. #دانشجو #پناهجو #اقامت

https://goo.gl/bjkqyX

ازدواج در سوئد

یکی از راه های اخذ اقامت و طرق مهاجرت ویزای ازدواج است که متقاضیان بسیار زیادی از این طریق اقدام می کند و فلسفه این نوع ویزا ملحق کردن اعضای خانواده و حفظ بنیان خانواده می باشد .

متقاضیان جهت اخذ ایت نوع ویزا می بایست آفیسر را قانع کنند که با ارائه اسناد و مدارکی دال بر وجود رابطه بین آنها تصور صوری ازدواج را منتفی کنند.

در مورد آثار ازدواج غیراز تابعیت آثار دیگری بر آن بار می شود ، در مورد آثار آن می توان آثار بر فرزندان و امور مالی را می توان نام برد.بطوریکه قانون دولت متبوع حق نفقه را برای زن به رسمیت می شناسد ،درحالیکه ممکن است قانون دولت متبوع طرف دیگر چنین آثاری را به عقد ازدواج نپذیرد.مراسم ازدواج در سوئد می تواند هم در کلیسا و یا قبل از تصدی قانون مدنی باشد.

             (A marriage ceremony in Sweden can take place either in a church or before a civil authority )

همانطور که از ۱ مه ۲۰۰۹ قانون ازدواج و سایرقوانین موضوعه مربوط به همسران جنس خنثی تنظیم شده است .همانطور که از ۱ ماه مه ۲۰۰۹ قوانین جدید مربوط به ازدواج و مراسم ازدواج اعمال خواهد شد و جنسیت یک شخص دیگر و هرگونه رفتار امکان داردکه  در ازدواج مؤثر می باشد.

قوانین ازدواج و سایر قوانین موضوعه مربوط به همسران جنس خنثی و قانون همکاری ثبت نام(۱۱۱۱۷:۱۹۹۴) لغو شده است.

قبل از مراسم شما نیاز به یک مجوز ازدواج از اداره مالیات سوئدمحلی (skate verket) در منطقه ای که عروسی در آن در حال وقوع است، دارید . این مجوز و تماس با اداره مالیات یک راه خوب برای توسعه مراجعه اشخاص ضروری است.این روش می تواند در برخی مواقع که شما نیاز دارید به اینکه صحت اسنادتان مطمئن شوید.مجوز ازدواج شما برای ۴ ماه از تاریخ صدور معتبر است.

به منظور اعمال مجوز ازدواج شهروندان بریتانیایی که در بریتانیا زندگی می کنند نیازمند کسب گواهی نامه عدم منع از اداره ثبت محلی آنها میباشد.

سایر شهروندان که در کشورهای دیگر زندگی می کنند نیازمند فراهم کردن مدارکی هستند که نشان می دهد ،بر طبق قوانین کشور متبوع برای ازدواج آزاد هستند و مانعی ندارد.

شهروندان سوئدی که به عنوان شهروند خارج از کشورسوئد زندگی می کنند برای ازدواج  در سوئد باید مجوز ازدواجشان در سوئد را درخواست کنند.

شهروندان سوئدی که در انگلستان برای یک مدت زمان طولانی تر زندگی می کنند ممکن است توسط اداره مالیات برای فرزند یک گواهی اضافه از وضعیت مدنی خواسته شود.

این نوع گواهی نامه هیچ اثری در مجوز ازدواج که صادر شده توسط اداره ثبت عمومی ندارد.


#دانشجو
#پناهجو
#اقامت