https://goo.gl/kVz7rw فقط برای پناهندگان است . برای کار در سوئد آماده شوید- توانایی های خود را در jobskills.se نشان دهید! در سایت jobskills.se شما مقابل دیدِ کارفرمایان سوئد قرار خواهید گرفت. jobskills.se یک ابزار دیجیتالی است که در آن میتوانید سوابق کاری، تواناییها و تجربیّات دیگر کاری خود را به زبان مادری خود پر کنید. و این نوشته ها پروفایل مهارتهای های کاری شما را تشکیل میدهند. بعد شما میتوانید پروفایل مهارتهای کاری خود را با کارفرمایان مختلف به اشتراک بگذارید و ترجمۀ سوئدی آن را نیز دریافت کنید.​​​ ​با jobskills.se شما میتوانید: تجربیات و تواناییهای خود را نشان دهید در مرحلۀ بعدی با توجه به سابقه کاریتان راهنمایی بگیرید پروفایل مهارتهای کاریتان را به سوئدی ترجمه کنید پروفایل مهارتهای کاریتان را با کارفرمایان به اشتراک بگذارید https://www.jobskills.se #پناهجو

https://goo.gl/kVz7rw

فقط برای پناهندگان است .برای کار در سوئد آماده شوید- توانایی های خود را در jobskills.se نشان دهید!


در سایت jobskills.se شما مقابل دیدِ کارفرمایان سوئد قرار خواهید گرفت.

jobskills.se یک ابزار دیجیتالی است که در آن میتوانید سوابق کاری، تواناییها و تجربیّات دیگر کاری خود را به زبان مادری خود پر کنید. و این نوشته ها پروفایل مهارتهای های کاری شما را تشکیل میدهند. بعد شما میتوانید پروفایل مهارتهای کاری خود را با کارفرمایان مختلف به اشتراک بگذارید و ترجمۀ سوئدی آن را نیز دریافت کنید.​​​

​با jobskills.se شما میتوانید:

تجربیات و تواناییهای خود را نشان دهید
در مرحلۀ بعدی با توجه به سابقه کاریتان راهنمایی بگیرید
پروفایل مهارتهای کاریتان را به سوئدی ترجمه کنید
پروفایل مهارتهای کاریتان را با کارفرمایان به اشتراک بگذارید

https://www.jobskills.se#پناهجو