معنی قانون موقت چیست؟ قانونی موقت است بعه این معنی که فردی که نیازمند حمایت است بجای یک اجازه اقامت دائم یک اجازه اقامت موقت دریافت می کند. شمایی که دارای دلایل پناهندگی ارزیابی شده اید یک اجازه اقامت سه ساله دریافت می کنید. شمایی که نیازمند حمایت آلترناتیو ارزیابی شده اید یک اجازه اقامت ۱۳ ماهه دریافت می کنید. پیونده دوباره با خانواده برای فردی که بعنوان پناهنده برسمیت شناخته شده است ممکن است، اما برای افرادی که نیازمند حمایت آلترناتیو ارزیابی شده اند محدود است. همچنین یک شرط تامین امرار معاش برای افرادی که مایلند خانواده خود را به سوئد بیاورند وجود دارد. این قانون از روز ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶ قوت اجرایی یافته است. #پناهجو

معنی قانون موقت چیست؟


قانونی موقت است بعه این معنی که فردی که نیازمند حمایت است بجای یک اجازه اقامت دائم یک اجازه اقامت موقت دریافت می کند.

شمایی که دارای دلایل پناهندگی ارزیابی شده اید یک اجازه اقامت سه ساله دریافت می کنید.
شمایی که نیازمند حمایت آلترناتیو ارزیابی شده اید یک اجازه اقامت ۱۳ ماهه دریافت می کنید.

پیونده دوباره با خانواده برای فردی که بعنوان پناهنده برسمیت شناخته شده است ممکن است، اما برای افرادی که نیازمند حمایت آلترناتیو ارزیابی شده اند محدود است.

همچنین یک شرط تامین امرار معاش برای افرادی که مایلند خانواده خود را به سوئد بیاورند وجود دارد.

این قانون از روز ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶ قوت اجرایی یافته است.


#پناهجو