نیاز به پناه گزینه ای : شما برطبق قانون بعنوان شخص نیاز به پناهجوئی گزینه ای هستید چنانچه در معرض خطر: 1-محکوم مجازات به مرگ 2-در معرض تنبیه بدنی، شکنجه و یا رفتار ومجازات غیرانسانی وتحقیرآمیز 3-بعنوان فرد غیر نظامی احتمال آسیب دیدن شدید 4-بخاطر برخورد مسلحانه 5-دیگر افراد نیاز به پناهجوئی ☆ (( برطبق قانون شما جزو دیگر افراد نیاز به پناه به این دلائل هستید که: جنگ مسلحانه داخلی یا خارجی و یا به خاطر اختلافات شدید در کشورتان احساس ترس از در معرض خطر قرار گرفتن جدی سوءاستفاده بخاطر فاجعه طبیعی محیط زیست نمی توانید به کشور خود برگردید . )) به عبارت دیگر نیاز به پناهجوئی فقط در قانون سوئد است و فقط در سوئد اعتبار دارد. #پناهجو

نیاز به پناه گزینه ای :


شما برطبق قانون بعنوان شخص نیاز به پناهجوئی گزینه ای هستید چنانچه در معرض خطر:
1-محکوم مجازات به مرگ
2-در معرض تنبیه بدنی، شکنجه و یا رفتار ومجازات غیرانسانی وتحقیرآمیز

3-بعنوان فرد غیر نظامی احتمال آسیب دیدن شدید

4-بخاطر برخورد مسلحانه

5-دیگر افراد نیاز به پناهجوئی ☆

(( برطبق قانون شما جزو دیگر افراد نیاز به پناه به این دلائل هستید که:
جنگ مسلحانه داخلی یا خارجی و یا به خاطر اختلافات شدید در کشورتان احساس ترس از در معرض خطر قرار گرفتن جدی سوءاستفاده
بخاطر فاجعه طبیعی محیط زیست نمی توانید به کشور خود برگردید . ))

به عبارت دیگر نیاز به پناهجوئی فقط در قانون
سوئد است و فقط در سوئد اعتبار دارد.

#پناهجو