دلائل پناهندگی در سوئد چیست ؟ ٔکشور سوئد زیر معاهده پناهندگی سازمان ملل متحد و مقررات مشترک کشورهای مشترک اروپا را امضاء کرده است . این بدین معنی است که سوئد باید کلیه درخواستهای پناهندگی را انفرادی بررسی کند. سوئد باید به شما که پناهنده هستید و یا اینکه احتیاج به محافظت به دلایل دیگری دارید، اجازه اقامت بدهد. اداره مهاجرت در درجه اول بررسی میکند که : آیا شما پناهنده هستید و بعد از آن نیازمبرم به محافظت و در آخر احتیاج به حمایت دارید . پناهنده بر طبق معاهده پناهندگی، قانون سوئد و مقررات اروپا شما در صورتی پناهنده هستید که با دلائل محکم بخاطر ترس از تعقیب به دلیل: 1- نژاد 2-ملیت 3-برداشت سیاسی یا مذهبی 4-جنسیت 5- گرایش جنسی 6-متعلق به گروه خاصی از جامعه امکان دارد این تعقیب ها زیر سر اداره های آن کشور باشد . ولی میتواند به این صورت هم باشد که اداره ها بخاطر تعقیب اشخاص و یا گروه هایی ، آن حمایت و حفاظت لازم را از شما نکنند . حتی اگر وضعیت پناهنده را نداشته باشید بعنوان نیاز به محافظت حق گرفتن اقامت را دارید . میتواند نیاز به محافظت و ☆یا نیاز به پناهجوئی گزینه ای(در پست بعدی توضیح خواهد داده شد ) باشید. #پناهجو

دلائل پناهندگی در سوئد چیست ؟

ٔکشور سوئد زیر معاهده پناهندگی سازمان ملل متحد و مقررات مشترک کشورهای مشترک اروپا را امضاء کرده است .
این بدین معنی است که سوئد باید کلیه درخواستهای پناهندگی را انفرادی بررسی کند. سوئد باید به شما که پناهنده هستید و یا اینکه احتیاج به محافظت به دلایل دیگری دارید، اجازه اقامت بدهد. اداره مهاجرت در درجه اول بررسی میکند که :

آیا شما پناهنده هستید و بعد از آن نیازمبرم به محافظت و در آخر احتیاج به حمایت دارید .

پناهنده

بر طبق معاهده پناهندگی، قانون سوئد و مقررات اروپا شما در صورتی پناهنده هستید که با دلائل محکم بخاطر ترس از تعقیب به دلیل:

1- نژاد

2-ملیت

3-برداشت سیاسی یا مذهبی

4-جنسیت

5- گرایش جنسی

6-متعلق به گروه خاصی از جامعه

امکان دارد این تعقیب ها زیر سر اداره های آن کشور باشد .
ولی میتواند به این صورت هم باشد که اداره ها بخاطر تعقیب اشخاص و یا گروه هایی ، آن حمایت و حفاظت لازم را از شما نکنند .
حتی اگر وضعیت پناهنده را نداشته باشید بعنوان نیاز به محافظت حق گرفتن اقامت را دارید .
میتواند نیاز به محافظت و

☆یا نیاز به پناهجوئی گزینه ای(در پست بعدی توضیح خواهد داده شد ) باشید.

#پناهجو