9-سایر کمک های مالی متشکل مشود از جبران خسارت در اینجا شما می توانید بیشتر از مزایایی را که می توانید از آژانس بیمه اجتماعی سوئدی درخواست کنید. 10 روز (در ارتباط با تولد کودک) 10 روز (در رابطه با پذیرش فرزند) کمک هزینه تصویب فعالیت کمک هزینه تحصیلی برای تحصیلات تکمیلی حمایت از فعالیت کمک هزینه عمومی دندانپزشکی ایدز کار جبران کار کمک هزینه تحصیلی برای بزرگسالان کمک هزینه کمک به کودکان اولاد حمایت از کودک در پذیرش مشارکت در مراسم تشییع جنازه پشتیبانی از اتومبیل برای بزرگسالان پشتیبانی خودرو برای کودکان کمک هزینه مسکن برای خانواده ها با کودکان مسکن کمک به استخدام و شما که آموزش نظامی و یا در خدمت دفاع است کمک هزینه مسکن برای جوانان بدون کودکان (زیر 29 سال) کمک هزینه مسکن برای شما با جبران استقرار کمک هزینه اقامت - برای کسانی که جبران خسارت فعالیت یا جبران خسارت می کنند روز دو دو روز در تصویب سود مقدمه اضافه استقرار کارت اروپا خانواده کمک هزینه خانواده پول مکمل خانواده مکمل چند فرزند در پذیرش مزایای بیماری پیشگیری - برای شما با شرکت های مسئولیت محدود مزایای بیماری پیشگیری - برای شما یک شرکت خصوصی است مزایای بیماری پیشگیری - برای کارمند شما مزایای بیماری پیشگیری - برای کسانی که شغلی هستند صاحبان کسب و کار والدینی کمک هزینه پدر و مادر در تصویب پول بارداری غرامت معلولیت حفاظت از هزینه های بالا برای مراقبت از دندان در پاداش برابری جایزه فرصت برابر برای پذیرش روزهای تماس برای کودکان معلول سالیانه ی سالیانه در صورت آسیب شغلی سالیانه زندگی در صورت صدمه شخصی   کمک های دولت کمک هزینه نزدیک - برای شما با شرکت های مسئولیت محدود کمک هزینه نزدیک - برای شما با یک شرکت فردی بازنشستگی نزدیکی - برای کارمند کمک هزینه نزدیک - برای کسانی که شغلی هستند شخصی حفاظت از آسیب  مراقبتهای دندانی برنامه ریزی شده در خارج از کشور برنامه ریزی مراقبت در خارج از کشور بیماری مزایای بیماری - برای شما با شرکت های مسئولیت محدود مزایای بیمار - برای شما با یک شرکت فردی مزایای بیمار - برای کارمند شما مزایای بیمار - برای کسانی که شغلی هستند مزایای بیمار - برای شما که دانش آموز هستید کمک اضافی - برای شما با شرکت های مسئولیت محدود کمک اضافی - برای شما با یک شرکت فردی کمک اضافی - برای کارمند شما کمک هزینه اضافی - برای کسانی که شغلی هستند حفاظت ویژه در معرض خطر کمک هزینه دندانپزشکی ویژه مشارکت دندانپزشکی مراقبت از دندان دندانپزشکی در خارج از کشور - حاد مراقبت از دندان در خارج از کشور - برنامه ریزی شده مزایای موقت والدین (VAB) کمک هزینه نگهداری - اگر کودک با شما زندگی کند کمک هزینه نگهداری - اگر کودک با شما زندگی نمی کند کمک هزینه نگهداری - اگر کودک به طور متناوب با هر دو پدر و مادر زندگی می کند پشتیبانی از نگهداری - اگر کودک با شما زندگی کند حمایت از مراقبت - اگر کودک با شما زندگی نمی کند حمایت از مراقبت - اگر کودک با والدین متناوب زندگی کند پشتیبانی از پشتیبانی در تصویب جبران خسارت توسعه مراقبت از کمک هزینه مراقبت در سوئد مراقبت در خارج از کشور که در روز های اینده درباره یکایک موضوعات فوق توضیح خواهیم داد .

9-سایر کمک های مالی متشکل مشود از

جبران خسارت

در اینجا شما می توانید بیشتر از مزایایی را که می توانید از آژانس بیمه اجتماعی سوئدی درخواست کنید.10 روز (در ارتباط با تولد کودک)

10 روز (در رابطه با پذیرش فرزند)کمک هزینه تصویب

فعالیت

کمک هزینه تحصیلی برای تحصیلات تکمیلی

حمایت از فعالیت

کمک هزینه عمومی دندانپزشکی

ایدز کار

جبران کار

کمک هزینه تحصیلی برای بزرگسالان

کمک هزینه کمک به کودکاناولاد

حمایت از کودک در پذیرش

مشارکت در مراسم تشییع جنازه

پشتیبانی از اتومبیل برای بزرگسالان

پشتیبانی خودرو برای کودکان

کمک هزینه مسکن برای خانواده ها با کودکان

مسکن کمک به استخدام و شما که آموزش نظامی و یا در خدمت دفاع است

کمک هزینه مسکن برای جوانان بدون کودکان (زیر 29 سال)

کمک هزینه مسکن برای شما با جبران استقرار

کمک هزینه اقامت - برای کسانی که جبران خسارت فعالیت یا جبران خسارت می کنند

روز دو

دو روز در تصویبسود مقدمه

اضافه استقرار

کارت اروپاخانواده کمک هزینه

خانواده پول

مکمل خانواده

مکمل چند فرزند در پذیرش

مزایای بیماری پیشگیری - برای شما با شرکت های مسئولیت محدود

مزایای بیماری پیشگیری - برای شما یک شرکت خصوصی است

مزایای بیماری پیشگیری - برای کارمند شما

مزایای بیماری پیشگیری - برای کسانی که شغلی هستند

صاحبان کسب و کار

والدینی

کمک هزینه پدر و مادر در تصویبپول بارداریغرامت معلولیت

حفاظت از هزینه های بالا برای مراقبت از دندان

درپاداش برابری

جایزه فرصت برابر برای پذیرشروزهای تماس برای کودکان معلولسالیانه ی سالیانه در صورت آسیب شغلی

سالیانه زندگی در صورت صدمه شخصی  

کمک های دولت

کمک هزینه نزدیک - برای شما با شرکت های مسئولیت محدود

کمک هزینه نزدیک - برای شما با یک شرکت فردی

بازنشستگی نزدیکی - برای کارمند

کمک هزینه نزدیک - برای کسانی که شغلی هستند

شخصی حفاظت از آسیب 

مراقبتهای دندانی برنامه ریزی شده در خارج از کشور

برنامه ریزی مراقبت در خارج از کشوربیماری

مزایای بیماری - برای شما با شرکت های مسئولیت محدود

مزایای بیمار - برای شما با یک شرکت فردی

مزایای بیمار - برای کارمند شما

مزایای بیمار - برای کسانی که شغلی هستند

مزایای بیمار - برای شما که دانش آموز هستید

کمک اضافی - برای شما با شرکت های مسئولیت محدود

کمک اضافی - برای شما با یک شرکت فردی

کمک اضافی - برای کارمند شما

کمک هزینه اضافی - برای کسانی که شغلی هستند

حفاظت ویژه در معرض خطر

کمک هزینه دندانپزشکی ویژهمشارکت دندانپزشکی

مراقبت از دندان

دندانپزشکی در خارج از کشور - حاد

مراقبت از دندان در خارج از کشور - برنامه ریزی شده

مزایای موقت والدین (VAB)کمک هزینه نگهداری - اگر کودک با شما زندگی کند

کمک هزینه نگهداری - اگر کودک با شما زندگی نمی کند

کمک هزینه نگهداری - اگر کودک به طور متناوب با هر دو پدر و مادر زندگی می کند

پشتیبانی از نگهداری - اگر کودک با شما زندگی کند

حمایت از مراقبت - اگر کودک با شما زندگی نمی کند

حمایت از مراقبت - اگر کودک با والدین متناوب زندگی کند

پشتیبانی از پشتیبانی در تصویب

جبران خسارت توسعه


مراقبت از کمک هزینه

مراقبت در سوئد

مراقبت در خارج از کشور

که در روز های اینده درباره یکایک موضوعات فوق توضیح خواهیم داد .