8-حمایت مالی بخاطر معالجه دندان   کمک برای خدمات معالجه ی دندان یک کمک اقتصادی بوده چنانچه اگر شما به خدمات دندان پزشکی نیاز دارید. همه افرادی که در سوئد زندگی می کنند و دارای بیمه هستند از همان سالی که 22 ساله می شوند مشمول حمایت خدمات همگانی معالجه برای دندان میشوند. برای اطفال و جوانان کمتر از (22 سال) خدمات معالجه ی دندان کاملاَ رایگان میباشد. حمایت دولتی خدمات معالجه دندان متشکل است از 1-"کمک مالی همگانی خدمات معالجه دندان" یا (Allmänt tandvårdsbidrag) 2-حمایت مالی ویژه برای خدمات معالجه دندان (Särskilt tandvårdsstöd) و تامین حد اکثر مصرف/هزینه یا (Högkostnadsskydd).

 8-حمایت مالی بخاطر معالجه دندان

 

کمک برای خدمات معالجه ی دندان یک کمک اقتصادی بوده چنانچه اگر شما به خدمات دندان پزشکی نیاز دارید.

همه افرادی که در سوئد زندگی می کنند و دارای بیمه هستند از همان سالی که 22 ساله می شوند مشمول حمایت خدمات همگانی معالجه برای دندان میشوند.

برای اطفال و جوانان کمتر از (22 سال) خدمات معالجه ی دندان کاملاَ رایگان میباشد.

حمایت دولتی خدمات معالجه دندان متشکل است از
1-"کمک مالی همگانی خدمات معالجه دندان" یا (Allmänt tandvårdsbidrag)


2-حمایت مالی ویژه برای خدمات معالجه دندان (Särskilt tandvårdsstöd) و تامین حد اکثر مصرف/هزینه یا (Högkostnadsskydd).