7-کارت اتحادیه اروپا   کارت اتحادیه اروپا به شما حق برخورداری از مداوای ضروری را در حین مریضی و تداوی ضروری دندان در خارج از کشور وقتی از سوئد به یکی از کشور های اتحادیه اروپا یا سویس سفر میکنید، میدهد.

7-کارت اتحادیه اروپا

 

کارت اتحادیه اروپا به شما حق برخورداری از مداوای ضروری را در حین مریضی و تداوی ضروری دندان در خارج از کشور وقتی از سوئد به یکی از کشور های اتحادیه اروپا یا سویس سفر میکنید، میدهد.