6-کمک مالی بخاطر مراقبت ویژه از فرزند معلول   اگر شما دارای فرزند مبتلای معلولیت، مریضی طولانی مدت یا نیازمندی های ویژه هستید ممکن است بابت مراقبت از فرزند تان مستحق کمک مالی بخاطر مراقبت ویژه از فرزند باشید.

6-کمک مالی بخاطر مراقبت ویژه از فرزند معلول


 

اگر شما دارای فرزند مبتلای معلولیت، مریضی طولانی مدت یا نیازمندی های ویژه هستید ممکن است بابت مراقبت از فرزند تان مستحق کمک مالی بخاطر مراقبت ویژه از فرزند باشید.