5-کمک هزینه بابت نفقه اولاد   حمایت مالی بابت نفقه اولاد   اگر شما طلاق گرفته اید یا از همسرتان جدا شده اید، همسر تان، اگر فرزند نزد شما بسر میبرد، پول برای نفقه اولاد باید بپردازد.( به این نفقه اولاد می گویند.) اگر ترفین دیگر از زوجین نفقه اولاد را پرداخت نمیکنند ، شما میتوانید درخواست حمایت مالی بابت نفقه اولاد از اداره صندوق بیمه کنید.  

5-کمک هزینه بابت نفقه اولاد

 

حمایت مالی بابت نفقه اولاد

 

اگر شما طلاق گرفته اید یا از همسرتان جدا شده اید، همسر تان، اگر فرزند نزد شما بسر میبرد، پول برای نفقه اولاد باید بپردازد.( به این نفقه اولاد می گویند.)

اگر ترفین دیگر از زوجین نفقه اولاد را پرداخت نمیکنند ، شما میتوانید درخواست حمایت مالی بابت نفقه اولاد از اداره صندوق بیمه کنید.