4-کمک هزینه مسکن   اگر دارای فرزند هستید و محتاج کمک برای پرداخت کرایه خانه یا هزینه ماهانه مسکن خود هستید می توانید کمک هزینه مسکن دریافت کنید. در صورتیکه بدون فرزند باشید و کمتر از 29 سال سن داشته باشید همچنان ممکن است مستحق کمک هزینه مسکن شناخته شوید. شما کمک هزینه مسکن را فقط در صورتی دریافت میکنید که صاحب مسکن خود باشید و یا دارای قرارداد خانه باشید و خانه را بطور دست اول یا دست دوم به کرایه گرفته باشید. در صورتی کرایه نشینی در مسکن کسی دیگر یا اینکه یک قسمت منزل کسی دیگر را به کرایه گرفته باشید نمیتوانید کمک هزینه مسکن دریافت کنید.

4-کمک هزینه مسکن

 

اگر دارای فرزند هستید و محتاج کمک برای پرداخت کرایه خانه یا هزینه ماهانه مسکن خود هستید می توانید کمک هزینه مسکن دریافت کنید.

در صورتیکه بدون فرزند باشید و کمتر از 29 سال سن داشته باشید همچنان ممکن است مستحق کمک هزینه مسکن شناخته شوید.

شما کمک هزینه مسکن را فقط در صورتی دریافت میکنید که صاحب مسکن خود باشید و یا دارای قرارداد خانه باشید و خانه را بطور دست اول یا دست دوم به کرایه گرفته باشید. در صورتی کرایه نشینی در مسکن کسی دیگر یا اینکه یک قسمت منزل کسی دیگر را به کرایه گرفته باشید نمیتوانید کمک هزینه مسکن دریافت کنید.