3-کمک مالی هنگام مرخصی والدین   کمک مالی والدین، کمک مالی است تا شما بتوانید از مرخصی والدین استفاده کنید. یعنی شما به جای کار، جستجوی کار یا تحصیلات بتوانید خانه بمانید و از فرزند خود مراقبت کنید. شما نمی توانید کمک مالی والدین دریافت کنید زمانی که پول روزانه از ادارهٔ امور مهاجرت دریافت میکنید. سن فرزند شما در هنگام ورود سوئد روی تعداد روز های که شما میتوانید "معاش (حقوق) مرخصی والدین " Föräldrapenning را بدست بیآورید، تاثیر میگذارد. اگر سن کودک شما در هنگام ورود به سوئد یک سال و یا بیشتر میشود در آن صورت "معاش (حقوق) مرخصی والدین" برای همان کودک، به طور دائم برای مدت 200 روز پرداخت میشود.اگر کودک در هنگامی که در سوئد وارد می شود دو سال و یا بیشتر از آن سن دارد در آن صورت "معاش (حقوق) مرخصی والدین" برای همان کودک، به طور منظم برای مدت 100 روز پرداخت میشود جهت درخواست به لینک زیر مراجعه کنید https://goo.gl/NLzxkJ

3-کمک مالی هنگام مرخصی والدین

 

کمک مالی والدین، کمک مالی است تا شما بتوانید از مرخصی والدین استفاده کنید.
یعنی شما به جای کار، جستجوی کار یا تحصیلات بتوانید خانه بمانید و از فرزند خود مراقبت کنید.

شما نمی توانید کمک مالی والدین دریافت کنید زمانی که پول روزانه از ادارهٔ امور مهاجرت دریافت میکنید.

سن فرزند شما در هنگام ورود سوئد روی تعداد روز های که شما میتوانید "معاش (حقوق) مرخصی والدین " Föräldrapenning را بدست بیآورید، تاثیر میگذارد.

اگر سن کودک شما در هنگام ورود به سوئد یک سال و یا بیشتر میشود در آن صورت "معاش (حقوق) مرخصی والدین" برای همان کودک، به طور دائم برای مدت 200 روز پرداخت میشود.اگر کودک در هنگامی که در سوئد وارد می شود دو سال و یا بیشتر از آن سن دارد در آن صورت "معاش (حقوق) مرخصی والدین" برای همان کودک، به طور منظم برای مدت 100 روز پرداخت میشود

جهت درخواست به لینک زیر مراجعه کنید
https://goo.gl/NLzxkJ