2-کمک هزینه فرزند   همه افراد دارای فرزند کمتر از 16 سال در سوئد کمک هزینه فرزند دریافت میکنند. زمانی فرزند سن 16 سال میشود ، کمک هزینه فرزند از بین میرود. ولی اگر طفل هنوز در مدرسه ابتدائیه و متوسطه میرود ممکن است مستحق کمک مالی تمدید شده فرزند شناخته شود. شما نمیتوانید کمک مالی فرزند دریافت کنید زمانی که پول روزانه از ادارهٔ امور مهاجرت دریافت میکنید. اگر شما همراه با فرزند کمتر از 16 سال وارد سوئد می شوید، بعد از ثبت نام در ثبت احوال با شما به تماس خواهیم گرفت تا شما کمک هزینه فرزند دریافت کنید. اگر شما تنها وارد سوئد می شوید نیاز به اقدامی ندارید. اگر فرزند تان بعد از شما وارد سوئد می شود باید آمدن فرزندتان را به ما خبر دهید. لینک درخواست کمک هزینه https://goo.gl/FnYnix

2-کمک هزینه فرزند

 

همه افراد دارای فرزند کمتر از 16 سال در سوئد کمک هزینه فرزند دریافت میکنند. زمانی فرزند سن 16 سال میشود ، کمک هزینه فرزند از بین میرود. ولی اگر طفل هنوز در مدرسه ابتدائیه و متوسطه میرود ممکن است مستحق کمک مالی تمدید شده فرزند شناخته شود.

شما نمیتوانید کمک مالی فرزند دریافت کنید زمانی که پول روزانه از ادارهٔ امور مهاجرت دریافت میکنید.

اگر شما همراه با فرزند کمتر از 16 سال وارد سوئد می شوید، بعد از ثبت نام در ثبت احوال با شما به تماس خواهیم گرفت تا شما کمک هزینه فرزند دریافت کنید.

اگر شما تنها وارد سوئد می شوید نیاز به اقدامی ندارید. اگر فرزند تان بعد از شما وارد سوئد می شود باید آمدن فرزندتان را به ما خبر دهید.

لینک درخواست کمک هزینه

https://goo.gl/FnYnix